Zapraszamy do naszego sklepu online
EN
+48 32 30 19 100
Wspólnie tworzymy rozwój

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.sklep.polmarkus.com.pl (dalej jako: „Serwis”), stanowiącej własność Polmarkus Sp. z o.o.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) jest spółka „Polmarkus” Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach, adres: ul. Wyszyńskiego 62, 44-120 Pyskowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 969-12-85-173 oraz REGON: 277620430, właściciel Serwisu.

Zakres zbieranych danych.

Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail.

1. Cel przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, w szczególności w celu realizacji złożonych zamówień, zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem, wystawiania faktur. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 poz. 1182),
 2. dane osobowe Użytkowników, podane za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, w zakresie w jakim nie narusza to praw i wolności Użytkownika, przetwarzane będą przez Administratora także w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora oraz dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182),
 3. w zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, dane osobowe Użytkowników, w szczególności adres e-mail, przetwarzane będą przez Administratora w celu kierowania do Użytkowników drogą elektroniczną informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422), w szczególności w celu wysyłki newslettera,
 4. w zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu otrzymywania przez Użytkowników telefonicznych połączeń przychodzących oraz kierowania do nich krótkich wiadomości tekstowych (SMS) inicjowanych przez Administratora w celach handlowych i marketingowych, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243).Podanie danych jest dobrowolne.

2. Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,
 2. Użytkownik ma prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora, podany w niniejszej Polityce Prywatności, jak również za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Serwisie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Mechanizm cookies

 1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użtkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 7. W reklamach zamieszczanych w Serwisie mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 8. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 1. Mozilla Firefox:          http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

4. Adres IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

5. Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. poz. 1182).
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

8. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora określony w niniejszym dokumencie lub na adres e-mail: marketing@polmarkus.com.pl

9. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje za pośrednictwem Serwisu; w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem konta.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
  Data:         01.01.2015 r.
© 2008-2024 - Polmarkus Sp. z o.o. realizacja PIDI

Chcę zapisać się na warsztaty

Zapis nie jest równoznaczny z udziałem w warsztatach, skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia szczegółów i dogodnej dla Ciebie formy płatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Polmarkus Sp. z o.o. z siedzibą w 44-120 Pyskowice,, ul. Wyszyńskiego 62 NIP 9691285173